Semalt hünärmeni, web dizaýnynyň haýsy tendensiýalarynyň köne bolandygyny düşündirýär

Web dizaýn pudagy, 2016-njy ýylda bolup geçen tendensiýalary üýtgedip, uly özgerişlikleri başdan geçirdi. Müşderileriň köpüsiniň ýokary öndürijilik bilen baglanyşdyryp, önümleriň iň soňky wersiýalaryny gözleýändigi geň däldir. Şeýlelik bilen, 2016-njy ýylyň tendensiýalary 2017-nji ýylda köne boldy.

On bäş ýyl ozal baş sahypadaky gara reňkli fon we animasiýa GIF ulanylýar. Muňa garamazdan, ulanyjylar bu çözgütlerden peýdalanyp bilmeýändikleri sebäpli bu meýiller soňrak ýatyryldy. Web dizaýn çeşmelerinden hyýanatçylykly peýdalanmak, işiň işine ýaramaz täsir edýär. Mysal üçin, gara reňkde başlanan kärhanalar, öwrülişigiň tizligi we abuna ýazylanlaryň sany ýaly maksatlaryna ýetip bilmezler.

Köp ýagdaýlarda web dizaýn meýillerini ýatyrmak yzygiderli galmaýar. “ Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Maks Bell, web dizaýnerleri tarapyndan işden çykaryljak web dizaýn tendensiýalarynyň we meýilleriniň sanawyny berýär. Şeýle-de bolsa, bu usullar okuwyň dowamynda ulanmak üçin saklanyp bilner.

Birnäçe maglumat bilen abuna ýazylyş görnüşleri

Abunalyk görnüşleri, sahypa girýänlere öwrüliş tizligini ýokarlandyrýan sahypaňyza ýazylmaga kömek edýär. Gelýänleri ýitirmezlik üçin ýönekeý formalary ulanyň. Mundan başga-da, diňe möhüm maglumatlary soraň. Düşünmek üçin ýönekeý we doldurmak aňsat abunalyk formalaryny ulanmak güýçli tendensiýa, emma web dizaýnynda ýüze çykmagy sebäpli bu ýyl kowulyp bilner.

Öz-özüňi düşündirýän interfeýs

Girýänleriňiziň ünsüni çekmek üçin giriş sahypaňyzdaky maglumatlaryň köpüsini jemlemek maslahat berilýär. Interfeýsiňizde mazmunyň aýdyň beýany bolmaly. Soňky döwürde aksent az mazmuna geçýär.

Açylýan poplar

Web dizaýn pudagynda pop-uplar esasan mazmuny mahabatlandyrmak we bir topar maglumatlary görkezmek üçin ulanylýar. Açylýan poplar, bizar ediji hasaplanylýandygy sebäpli pes öwrüliş derejesine eýe. Üýtgeşik we orta çykýan pop-pop bolmak kararyna gelip bilersiňiz. Emma pop-uplar bazara hödürlenen beýleki web dizaýn meýilleri ýaly bu ýyl bazardan çykyp biler. Açylýan poplar saklanmalydyr, sebäbi olar geljekde başga maksatlara hyzmat edip bilerler.

Öň sahypanyň iberijileri

Sahypaňyzda has ýeňil konfigurasiýa gurmak elmydama ajaýyp pikirdir. Jübi enjamlaryny ulanýanlar web sahypasynyň sahypalarynda gezmäge synanyşanlarynda köp kynçylyklara duçar bolýarlar. Köplenç ýagdaýda iň möhüm maglumatlary öz içine alýan birinji sahypa däl.

Bu ýyl köp sanly web dizaýn tendensiýasy ýok bolar. Web dizaýn tendensiýalary saklanmalydyr, sebäbi soňrak olary dogry ulanmaga we bu meýillerden peýdalanmaga mümkinçiligimiz bolup biler.

mass gmail